1e Verslag fusie onderzoekscommissie

8 december 2021
de Webmaster

Zoals jullie hebben kunnen lezen is op 19 oktober j.l. een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de voor- en nadelen, risico’s en kansen van een mogelijke fusie tussen beide verenigingen.

Deze commissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van beide verenigingen (Ed Sikkema en Wim Stevens van cvv Fit Boys en Stefan Freriks en Sybrand Dijks van vv Beilen) en 2 onafhankelijke commissieleden (Ilse Koekoek en Anne Prins)

Werkwijze

De commissie gaat middels interviews, bureaustudies en inloopavonden het antwoord op de opdracht in kaart brengen. Daarbij hanteren we waar mogelijk het vier-ogen-principe. Dat wil zeggen minimaal 2 interviewers per gesprek. En waar mogelijk worden de interviews uitgevoerd waarbij zowel een interviewer vanuit de cvv Fit Boys als vanuit de vv Beilen gelederen aanwezig is.

Anne Prins begeleidt en adviseert ons als onafhankelijk lid vanuit Sport Drenthe. Hij heeft dergelijke fusieonderzoeken in het amateurvoetbal vaker begeleid.

Ilse Koekoek is onafhankelijk deelnemer en woonachtig in de gemeente Midden-Drenthe. Zij doet dit vanuit haar brede belangstelling voor een dergelijk onderzoekstraject. 

De commissie brengt naar verwachting in april 2022 het onderzoeksrapport uit aan beide besturen met daarin een advies over de (eventuele) te nemen vervolgstappen

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen?

Vanaf oktober zijn we wekelijks bij elkaar geweest en hebben we diverse zaken onderzocht.

Zo zijn er gesprekken geweest met een ervaringsdeskundige die voorzitter was van de commissie in Meppel, hebben we gesproken met een commissielid van de eerdere verkenningscommissie, hebben we enkele gesprekken gevoerd met beide besturen en hebben we uitvoerig gesproken over de opzet en planning van het onderzoek.

Daarnaast zijn en worden er bureaustudies uitgevoerd naar de statuten, huishoudelijk reglement en beleidsplannen van beide verenigingen en ook naar alle documenten en gespreksverslagen die de eerdere verkenningscommissie heeft gehouden met meerdere gefuseerde verenigingen en met meerdere leden.

Op dit moment wordt er een bureaustudie gedaan naar de uitkomsten van de draagvlakmeting en de daarin geventileerde meningen.

Wat gaan we doen?

We willen de komende maanden graag in gesprek met iedereen die bij de vereniging betrokken is en die zijn of haar mening met ons wil delen. We hebben een planning opgesteld en de eerste uitnodigingen zijn de deur uit. Zie het schema onderaan dit bericht.

Daarnaast gaan we uiteraard verder met bureaustudies. De financiën zullen in brede zin (waaronder financiële jaarverslagen, sponsoring en overige inkomsten en uitgaven) onderzocht worden. En ook contracten en overeenkomsten, personele afspraken, accommodatie, ledenadministratie, voetbaltechnische zaken etc.

Gesprekken gaan er gevoerd worden met leden, vrijwilligers, commissies en bestuursleden. En we organiseren inloopavonden voor alle leden, zodat iedereen zijn of haar stem kan laten horen.

Extern gaan we in contact met de Gemeente Midden-Drenthe en met sponsoren.

Informatie/communicatie

Informatie over de voortgang willen we jullie maandelijks verstrekken. Dat zullen geen inhoudelijke uitkomsten zijn maar wel een overzicht van de voortgang van onze werkzaamheden. Die informatie zal via de verenigingen  worden verstrekt.

Vooruitzicht

We hopen jullie hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. En we hopen dat COVID geen roet in het eten gooit in de voortgang van de gesprekken, zoals we die onderstaand hebben gepland.

Met vriendelijke groet,

De fusie onderzoekscommissie