Opzeggen

Het lidmaatschap duurt in principe van 1 juli tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Dit heeft ook een reden. FIT Boys betaalt voor alle spelende leden vaste kosten per seizoen, bijvoorbeeld een bijdrage aan de KNVB voor deelname aan de verschillende competities.

Dit houdt in dat een opzeggend lid zich dient te houden aan de volgende bepalingen:

  • Opzeggen gebeurt per mail bij onze ledenadministrateur en met een legitieme reden. Houdt hierbij ook rekening met het team waar u(w kind) in speelt. Bij opzeggen tijdens het seizoen laat u(w kind) uw (zijn/haar) teamgenoten ook in de steek;
  • Opzeggen en daarna overschrijving aanvragen gedurende het seizoen voor senioren is aan KNVB-regels gebonden;
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden aan het einde van het verenigingsjaar (1 juli – 30 juni) en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (dus op 1 juli start een nieuw lidmaatschaps- en contributiejaar (looptijd 1 jaar), opzeggen uiterlijk 2 juni);
  • Een lid kan binnen één maand nadat hem/haar een besluit waarbij de verplichtingen (contributie) van de leden verzwaard zijn en hem dit bekend is geworden dan wel is meegedeeld, zijn/haar lidmaatschap opzeggen.

Bij eventuele vragen kan je contact opnemen met onze ledenadministrateur.