Samenvoegen Technische en Jeugd Commissie

18 maart 2019
de Webmaster

Afgelopen jaar is besloten om de technische- en jeugd commissie te gaan fuseren. Met dit schrijven willen we dit besluit en de veranderingen toelichten.

Er was al langere tijd onvrede bij de jeugdcommissie omdat hun takenpakket in de loop der jaren uitgekleed was. Dit is aanleiding geweest om de discussie op gang te brengen. Na verschillende overleggen tussen een afvaardiging vanuit het bestuur met beide commissies is een voorstel ontstaan waar beide commissies mee ingestemd hebben. Daarna heeft ook het bestuur dit voorstel geaccepteerd. Dit is gecommuniceerd tijdens afgelopen ledenvergadering.

Wat zijn de veranderingen nu precies en waar kun je vanaf nu terecht met vragen?

  • De Voorzitter van de jeugdcommissie Marcel van der West is voorzitter activiteiten geworden, de taken van de voorzitter van de JC zijn terecht gekomen bij de voorzitter van de Technische Commissie.
  • De Jeugd wedstrijdsecretaris blijft ingevuld worden door Ruben Schutten. Deze valt onder de wedstrijdzaken en daarmee onder de voorzitter van het bestuur.
  • Bestuurslid van Dienst (zaterdagochtend) gaat vallen onder wedstrijdzaken. Deze valt ook onder de voorzitter van het bestuur. Over de exacte invulling hiervan loopt nog overleg. Tot die tijd zal het bestuur deze taak op zich nemen.
  • Bij de jeugdcommissie had men een secretaris, deze functie is verplaatst naar de Technische Commissie. De invulling van secretaris gaat voorlopig ingenomen worden door Mark Visser. Mark gaat naast secretaris de functie opnemen van Werving en Promotie binnen de technische commissie. Hij is tevens het aanspreekpunt van de schoolvoetbalcommissie.
  • Er waren per leeftijdscategorie voor de jeugd twee coördinatoren (één van de JC en één van de TC). Dat is gewijzigd naar één coördinator per leeftijdscategorie. Deze bewaakt zowel de technische als de sociale kant. Als ouder, trainer, leider of kind is het dan ook makkelijker geworden doordat er nu één persoon hiervoor verantwoordelijk is waar je met eventuele vragen of problemen terecht kunt.
  • Verder is Annemieke Westra toegevoegd als algemeen lid aan de technische commissie omdat we het van belang vinden dat er een “geweten” moet zijn binnen de commissie. Deze zal aan de zijkant de commissie adviseren en ondersteunen hoe om te gaan met geschillen en verschillen. Tevens zal zij bewaken dat de communicatie hierover helder is naar zowel de commissie, trainers, leiders, ouders en/of kind.
  • De tulbandenactie werd vanuit de JC gecoördineerd en valt nu onder het nieuwe bestuurslid activiteiten.

De Technische commissie ziet er nu als volgt uit

Doelstelling
Het adviseren van het algemeen bestuur over het beleid op voetbaltechnisch gebied en het uitvoeren van dit beleid. Doelstelling daarbij is dat men (beginnend bij de jeugd) veel plezier in het voetbalspel houdt. Tevens er voor zorgen dat goede trainers worden aangesteld en het verzorgen van leiders bij zowel de senioren als de jeugd. Daarnaast een goed contact onderhouden met de ouders.

Voorzitter: Jan Jonink
Secretaris: Mark Visser
Coördinatoren Senioren: Jan Jonink & Jan Willem Kerssies
Coördinator zaalzaken: Willem Siertsema
Coördinator JO17 t/m JO19: Jan Willem Kerssies
Coördinator JO12 t/m JO15: Aljon Stahlmecke
Coördinator Bengels t/m JO11: Erik Weurding
Coördinator technische zaken ST Beilen/Fitboys: Jan Jonink
Hoofd Jeugdopleidingen : Arend van der Giezen
Werving en Promotie/Schoolvoetbal: Mark Visser
Algemeen Lid (Geschillen/Verschillen): Annemieke Westra

Met deze samenstelling en invulling verwachten wij dat er een goede organisatie staat.

Naast de fusie van deze commissies hebben wij als bestuur de doelstelling om de structuur en communicatie binnen de club verder te verbeteren. Het plan van aanpak hiervoor is het actualiseren van het Organisatieplan van de club. Hierin staat de structuur van de club en specifieke taken van commissies en commissieleden beschreven. Het organigram is duidelijk beschreven en deze vormt de basis van het plan. Momenteel wordt het concept hiervan gecontroleerd/aangevuld door betreffende bestuursleden om deze vervolgens te bespreken met hun commissies. Hieruit volgt een definitieve versie welke bij aanvang het nieuwe seizoen gepresenteerd en besproken zal worden met alle voorzitters van de commissies. Na deze bijeenkomst zal het Organisatieplan gepubliceerd worden op de website, zodat deze toegankelijk is voor iedereen.

Indien hierover of andere organisatorische vragen zijn, kan men zich melden bij Sander Stegehuis. Deze is beheerder van het Organisatieplan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur c.v.v. Fit Boys
Johan Boer
Hiske-Anja Molema
Celena Zantinge
Jan Jonink
Marcel van der West
Sander Stegehuis