Status kunstgras op Sportpark Noord-West

28 juli 2016
de Webmaster

Beste leden voetbalverenigingen cvv FIT Boys en vv Beilen.

Het spreekt zich al ruime tijd rond dat ons gehele sportcomplex Noordwest gerenoveerd moet worden. Velen van jullie zijn niet op de hoogte wat er zich zoal achter de schermen afspeelt. Het lijkt ons dan ook goed om jullie in grote lijnen bij te praten.

De zichtbare problematiek van Noordwest is helder: het sportpark heeft te kampen met bovengemiddeld veel afgelastingen van wedstrijden en trainingen bij regenval. Dit is al gedurende een aantal jaren het geval en wordt van kwaad tot erger. De gemeente Midden-Drenthe heeft na meerdere signalen gehoor gegeven aan onze en de politieke roep om een oplossing en heeft begin dit jaar ingenieursbureau Kybys opdracht gegeven de oorzaak te onderzoeken en met voorstellen voor een oplossing te komen.Het rapport van Kybys geeft kort samengevat aan dat de oorzaak van de te natte velden ligt in de samenstelling van de bodem. Dit is sterk oerhoudende vette grond die water slecht afvoert en drainage systemen doet dichtslibben. Het rapport concludeert ook dat de oorzaak van de slechte velden niet ligt in nalatig of slecht onderhoud. Oplossing ligt in het volledig afvoeren van de slechte gronden, het aanbrengen van nieuwe grond en van nieuwe drainage waarbij er vier varianten zijn voor de velden. Op basis van een theoretische capaciteitsberekening zouden vijf wedstrijdvelden en drie trainingsvelden toereikend moeten zijn. Kunstgras kan zowel als wedstrijd- als trainingsveld dienen:

  1. Vijf wedstrijd velden en drie trainingsvelden, allen natuurgras
  2. Vier wedstrijdvelden, één kunstgras en twee trainingsvelden
  3. Drie wedstrijdvelden, twee kunstgras en één trainingsveld
  4. Twee wedstrijdvelden en drie kunstgrasvelden.

De gemeente heeft ons gevraagd naar onze wens en wij hebben variant vier als voorkeur aangegeven plus één natuurgras veld extra. Met name deels kunstgras omdat kunstgras als toekomstgericht, seizoensonafhankelijk en
voetbal technisch meer en meer als onmisbaar gezien wordt. Ook is kunstgras logistiek gezien noodzakelijk omdat de aanleg van kunstgras drie maanden vergt waarbij een natuurgrasveld zes tot negen maanden vraagt. En zolang kunnen wij capaciteitstechnisch velden niet missen. Drie kunstgrasvelden als wens, omdat er dan door alle teams onder alle omstandigheden getraind kan worden. En een extra veld omdat op basis van ons beleid (jeugd vooral ’s ochtends laten spelen), de praktische capaciteitsbehoefte in plaats van een theoretische en voor eventuele toekomstige extra voetbalvarianten (walking football, 7×7 uitbreiding, trend van meer damesvoetbal) vijf wedstrijdvelden ontoereikend zijn.

Vanuit het gemeentelijke college is er vervolgens een voorstel naar de commissie Zorg en Welzijn gegaan voor de renovatie van 8 natuurgrasvelden met een eigen bijdrage ter hoogte van de kosten van acht keer een toplaagrenovatie. Een sympathiek voorstel waar we echter om een aantal redenen niet mee in konden stemmen. Het voorstel kwam voor ons als een verrassing, er was geen afstemming over geweest. Wat was er met onze wens voor kunstgras, op verzoek van de gemeente uitgesproken, gebeurd? En de eigen bijdrage waar was die op gebaseerd? De reserves die er bij de stichting voor onderhoud zijn kunnen in het renovatieplan meegenomen worden, maar in de afgelopen jaren is ruim een ton bovenop het reguliere onderhoud uitgegeven om de velden bespeelbaar te houden. De financiële eigen bijdrage waar de gemeente om vraagt is er niet.

Na een vervolggesprek met de wethouder waar we geen gehoor vonden voor onze motieven hebben we met vier verschillende personen ingesproken op de commissievergadering Zorg en Welzijn (waar sport politiek gezien
onder valt). Op basis van de dialoog die daarna tussen de politieke partijen ontstond en waar wij niet aan mochten deelnemen (spelregels in de raadzaal) leek het ons verstandig de politiek uit te nodigen op sportpark Noordwest om hen rechtstreeks en in een open dialoog te informeren over de situatie op Noordwest en alle activiteiten die er plaatsvinden.

En deze bijeenkomst half juni is goed verlopen. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. We hebben een presentatie gehouden over het ontstaan van het sportpark, de oorzaak van de huidige problematiek, de belangrijke maatschappelijke functie van de beide verenigingen en onze argumenten voor een oplossing. Er ontstond een open dialoog waarbij men zich kon vinden in onze interpretatie van het gemeentelijk beleid voor kunstgras, de logistieke en klimatologische argumenten voor kunstgras en er werd openlijk steun uitgesproken voor onze wensen. Aan deze bijeenkomst hielden wij een zeer goed gevoel over.

Tussentijds was er vanuit de commissie een voorstel gekomen om ons voor de winter eerst uit de brand te helpen met de renovatie van twee natuurgrasvelden. Een mooi voorstel, maar technisch/ logistiek niet haalbaar: met een natuurgras renovatie ben je een veld zes tot negen maanden kwijt. Dit zou ons a. voor de winter geen oplossing bieden en b. qua capaciteit kunnen we niet zo lang zonder de twee velden. Kunstgras aanleg, met een doorlooptijd van drie maanden, zou overigens wel een oplossing bieden.

Met het goede gevoel van de bijeenkomst op Noordwest zijn we begin juli een vervolg overleg met de wethouders (gezien de complexiteit van het dossier was er een tweede wethouder aangeschoven) in gegaan. In dit overleg is een tijdpad afgesproken: april 2017 moet de schep in de grond. Voor welke oplossing dan ook. En we hebben afgesproken voor de volgende bijeenkomst (half augustus) nogmaals onze argumenten voor kunstgras en voor de hoeveelheid velden te benoemen. Ook de gemeente zal de beleidsargumenten voor kunstgras nader beschrijven.

Samengevat:
De problematiek van Noordwest is helder. Zo ook dat er een oplossing komt. Het gehele sportpark moet gerenoveerd worden. Er ligt een voorstel van de gemeente voor de renovatie met acht natuurgrasvelden en een financiële eigen bijdrage. Wij zien kunstgras graag als onderdeel van de oplossing en denken daar met het gemeentelijk beleid in de hand een reële bestendige wens neer te leggen.

Er komt een oplossing voor de waterproblematiek op Noordwest. Welke oplossing dit wordt en of de gemeente haar eigen beleid ten aanzien van kunstgras wil toepassen, dat is nog de vraag.

Stichting Sportpark Noord-West.