Een bijzondere FIT Boys Ledenvergadering

31 oktober 2019
de Webmaster

De FIT Boys ledenvergadering van 31 oktober 2019 zal de boeken in gaan als een bijzondere. Om 21:00 uur werd de vergadering onderbroken en kreeg Erelid Jan Koster uit handen van locoburgemeester Bouwman een lintje en benoemde Jan tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (ZIE ELDERS op deze website).

De vergadering begon om 19:30 uur omdat er een volle agenda was. Voorzitter Johan Boer opende de vergadering en blikt nog even snel terug op het afgelopen jaar. Daarna werden de diverse notulen en verslagen behandeld en goedgekeurd, na enkele vragen uit de zaal. Daarna nam penningmeester Celena Zantinge het woord en nam de aanwezigen mee langs de financiële cijfertjes van de vereniging. Het zag er allemaal keurig uit en kascontroleurs Gert Pronk en Erwin Zomer vroegen de leden decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Applaus volgde. Vervolgens vertelde Sander Stegehuis over het nieuw opgezette organigram en het organisatiehandboek met daarin alle taken en verantwoordelijkheden die bij de diverse functies en commissies horen. Dit zal de komende maanden verder uitgewerkt moeten worden en met name op het onderdeel communicatie moet nog een grote slag geslagen worden.

In een bestuur is er altijd sprake van aftredende bestuursleden, maar deze keer ging het om 3 aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. Hiske Anja Molema (Secretaris), Marcel van der West (Activiteiten) en Sander Stegehuis (Algemene Zaken) namen afscheid en kregen voor hun inzet bloemen en een applaus. Gelukkig vond het bestuur ook weer vervangers en die werden als nieuwe bestuursleden voorgesteld aan de vergadering. André Koskamp gaat Algemene Zaken op zich nemen, Marten Oldersma de Activiteiten en Hilda Hilberts wordt de nieuwe secretaris. De leden gaven met een applaus te kennen volledig achter deze benoemingen te staan.

Hierna kreeg Gerrit Wubs de microfoon. Hij vertegenwoordigde de onderzoekscommissie die de samenwerking tussen cvv FIT Boys en vv Beilen op jeugd- en wellicht seniorengebied heeft onderzocht. De commissie bestond verder uit Marloes Oort, Jan van Dijk en Kornelis Snoeijing, allen aanwezig. Gerard deed uit de doeken hoe de commissie het onderzoek had aangepakt en welke resultaten er uit waren gekomen. De commissie deed vervolgens een aantal aanbevelingen, die de besturen van beide vereniging ook al te horen hadden gekregen. Midden in zijn verhaal kwam, zoals gezegd, de locoburgemeester binnen voor het lintje voor Jan Koster, maar daarna kon Gerard weer verder met de presentatie. Er werden vragen gesteld uit de zaal en er ontstonden levendige discussies over het onderzoek, de uitkomsten en het vervolg. Alle commissieleden gaven tekst en uitleg en dat maakte het verhaal helder en duidelijk. Maandagavond 4 november zal de ledenvergadering van vv Beilen zich over dit vraagstuk buigen. De FIT Boys-leden gaven middels stemmen (hand op steken) aan dat de besturen verder kunnen met een zeer uitgebreid onderzoek en een verkenning van mogelijkheden. De commissie werd bedankt voor haar inzet en het opgeleverde resultaat.

Als laatste stond Sportpark Noord-West op de agenda. Berjon Groenink lichte de stand van zaken qua renovatie toe en gaf een toelichting op de financiële cijfers. Ook kwam de verduurzaming van het sportpark en de gebouwen van FIT Boys aan bod en dit kan binnen afzienbare tijd een mooie kostenbesparing op gaan leveren. Harjan Scholing gaf toelichting op een plan om meer onderhoudstaken op het sportpark in eigen beheer te gaan doen en deed een oproep om je als vrijwilliger op te geven of op zoek te gaan in je vrienden- en kennissenkring naar vrijwilligers. Ook hiermee kunnen we kosten besparen. Al met al heeft de Stichting Sportpark Noord-West met de renovatie en de aankomende verduurzamingsplannen prima werk geleverd. Petje op!

Bij de rondvraag kwam de zorg over de continuïteit van het eerste elftal ter sprake in combinatie met de doorstroom vanuit de jeugd en het niet terugkeren van spelers die om uiteenlopende redenen (studie, werk) elders zijn gaan voetballen. Kortom, wat gaat de vereniging doen om te zorgen dat we over 1-2 seizoenen nog prestatievoetbal op zaterdag spelen? Die vraag werd niet direct beantwoord, maar de zorgen werden wel gedeeld door het Bestuur en de Technische Commissie. Diverse leden gaven aan best te willen sparren over dit onderwerp, omdat vele leden en het Bestuur dit onderwerp wel zorgen baart. Een korte vraag ging over de kleedkamerindeling op zaterdag (3 teams in 1 kleedkamer terwijl er kleedkamers vrij blijven), maar dit was al opgemerkt door ST Sportpark Noord-West en de wedstrijdsecretaris en hiervoor is een plan gemaakt. Koppel de kleedkamers aan velden. Wordt vervolgd dus.

Rond 22:15 uur sloot voorzitter Johan Boer de vergadering en begon de receptie die in het teken stond van het lintje dat Jan Koster had ontvangen. Het FIT Boys-bestuur had gezorgd voor een hapje en een drankje. De vereniging is maar wat trots op Jan!